RVDH

De tijd vliegt maar je moet langzaam landen! (06/09/2021)

Alweer bijna 2 weken in Parijs! De tijd gaat enorm snel, sneller dan je soms beseft. De eerste week school zit er alweer op en mijn rooster voor de aankomende maand is bekend. 2 á 3 dagen in de week naar school, waarvan vaak maar een paar uur. Dat is dus zeker goed te doen, veel vrije tijd om de stad te onderzoeken en om te studeren. Want ook dat zal moeten gaan gebeuren. School heeft een fijne sfeer en zit in een enorm leuke buurt! De docenten zijn erg aardig en ze bieden leuke activiteiten aan voor internationale studenten zoals tripjes en dagjes weg!

De eerste keer in de schoolbanken was wel weer even intens. Na ruim 1,5 jaar geen fysiek les meer te hebben gehad was het wel weer even wennen om in een klas te moeten zitten, op tijd, (volledig) aangekleed en opgemaakt. Maar het was het waard, wat heb ik veel leuke mensen ontmoet! Niet alleen op school maar ook op alle evenementen die georganiseerd worden door alle Erasmus groepen (Erasmus is de naam van de organisatie die alle exchange regelt, er zijn enorm veel groepen die evenementen organiseren voor internationale studenten zodat zij elkaar kunnen ontmoeten)

Het fijne is dat iedereen hier in het zelfde schuitje zit, iedereen is alleen en hopeloos opzoek naar vrienden en aansluiting! Dit maakt het allemaal erg toegankelijk en gemakkelijk. Deze week al veel op pad geweest met verschillende mensen van zowel school als van buitenaf! Het scheelt ook enorm dat ik Lena heb! Zij woont in mijn residentie en ben met haar vanaf dag 1 opgetrokken. We delen de zelfde interesses en gaan graag samen op pad. Ik kan dus wel zeggen dat ik langzaam maar zeker aan het landen ben in deze stad en mijn draai aan het vinden ben!

Toch blijf je elke dag dat kleine besef momentje hebben van ‘Ohja ik woon in Parijs’! De ene dag is dat een heel gelukkig momentje en de andere dag een zwaarder momentje. Wat veel mensen niet door hebben is dat Parijs enorm geromantiseerd wordt! Het is een prachtige stad met enorm lelijke kanten die ook best gevaarlijk kan zijn! Heel anders als wij in Nederland gewend zijn! Dit is echt een kwestie van wennen, elke dag zie je andere dingen en elke dag ga ik deze stad wel een stukje meer waarderen.

Dit weekend kwam Pumah langs en heb ik samen met haar en met mijn nieuwe vrienden het Parijse nachtleven kunnen ontdekken, ik kan jullie zeggen: dat viel niet tegen! Kon er de volgende ochtend nog van nagenieten! Het weer hier is fantastisch, 27 graden (strand zou daarin tegen niet verkeerd zijn, maar we klagen niet), het perfecte weer om naar buiten te gaan en de stad te verkennen, want zelfs na 2 weken heb ik nog niet een een kwart van de stad gezien!

Waar ik een week geleden moeite had met aarde gaat dt nu een heel stuk beter en sneller! Dat komt mede door alle fantastische nieuwe mensen die ik heb leren kennen! Ik kan nu zeggen dat ik vrienden heb overal ter wereld! (lees: oneindig veel vakantie bestemming met al een plek om te overnachten, jackpot) Wel wat weinig Nederlanders hier, gelukkig heb ik een Hema in de buurt! Je haalt het meisje wel uit Nederland maar Nederland niet uit het meisje, kruidnoten & stroopwafels blijven gewenst!

Dus om het op te sommen: School bevalt, mensen bevallen, stad bevalt, hele dagen engels praten bevalt (Ik heb hier geen Rotterdams accent dus dat is ook wel eens vernieuwend) ik vermaak mijzelf wel! Na het einde van deze 4 maanden spreek ik hopelijk Frans en spreken mijn nieuwe vrienden een aardig woordje Nederlands (natuurlijk alleen maar scheldwoorden en grappige dingen, met de spelling en zinsopbouw kan ik ze ook niet helpen namelijk…)

Ooievaar en tot snel uit het (hopelijk nog lang) zonnige Parijs; waar de Eiffeltoren zo mooi fonkelt en je de pisgeur je tegemoet komt!

Groetjes,

Processed with VSCO with al3 preset

English:

Time flies but you have to take your time grounding! (06/09/2021)

Almost 2 weeks in Paris already! Time goed by very fast, faster than you sometimes realize. The first week of school is already over and my schedule for the coming month has been announced. 2 or 3 days a week at school, of which often only a few hours. That is certainly doable, lots of free time to research the city and to study. Because i have to study to. School has a nice atmosphere and is located in a very nice neighborhood! The teachers are very nice and they offer fun activities for international students such as trips and days out!

The first time in school was just as intense. After more than 1.5 years of not having had physical lessons, it took some getting used to again to have to sit in a class, on time & (fully) dressed. But it was worth it, I met so many nice people! Not only at school but also at all events organized by all Erasmus groups (Erasmus is the name of the organization that arranges all exchange, there are a lot of groups that organize events for international students so that they can meet up)

it’s nice that everyone is in the same situation here, everyone is alone and hopelessly looking for friends and connection! This makes it all very accessible and easy. Been going out a lot this week with different people from both school and from the meetings! It also makes a huge difference that I have Lena! She lives in my residence and I have shared everything with her from day 1. We share the same interests and like to sight see together. So I can say that I am slowly but surely landing in this city and I am finding my way!

Yet every day you keep having that little realization moment of ‘Oh yes I live in Paris’! One day it is a very happy moment and the next a heavier moment. What many people don’t realize is that Paris is being romanticized enormously! It is a beautiful city with very ugly sides that can also be quite dangerous! Very different from what we are used to in the Netherlands! This is really a matter of getting used to, every day you see different things and every day I appreciate this city a bit more.

This weekend Pumah came by and I was able to discover the Parisian nightlife with her and with my new friends, I can tell you: it was not disappointing! Could still enjoy it the next morning…..! The weather here is fantastic, 27 degrees (beach wouldn’t be wrong with that, but we’re not complaining), the perfect weather to get out and explore the city, because even after 2 weeks I haven’t had a quarter of seen the city!

Where I had trouble with soil a week ago, now it goes a lot better and faster! That’s partly because of all the fantastic new people I’ve met! I can now say that I have friends all over the world! (read: endless holiday destination with already a place to spend the night, jackpot) Quite a few Dutch people here, luckily I have a Hema nearby! You take the girl from the Netherlands but not the Netherlands from the girl, kruidnoten & stroopwafels are still desired!

So to sum it up: I like school, i like the people, i like the city, speaking English all day is nice (I don’t have a Rotterdam accent here so that is something new) I’m enjoying myself! After the end of these 4 months I will hopefully speak French and my new friends will speak a a little bit of Dutch (of course only swear words and funny things, I can’t help them with the spelling and sentence structure either…)

bye and see you soon from (hopefully long) sunny Paris; where the Eiffel Tower sparkles so beautifully and the smell of piss hits you!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *