RVDH

Kan je ‘druk zijn met leuke dingen’ echt beschouwen als druk zijn? (08/11/2021)

Druk zijn met leuke dingen doen, dat is de laatste paar weken een beetje mijn leven. Hele dagen alleen maar dingen doen die je leuk vind, voor klagen geen ruimte. Ik heb hele vol geplande weken maar echt ‘druk zijn’ kan je het niet noemen want het voelt niet als druk zijn, het voelt als een eeuwige vakantie.

Ook de afgelopen weken weer alleen maar leuke dingen gedaan. Dingen die je je leven lang meeneemt. Op deze manier wil ik altijd wel druk zijn, niks tegen je zin in, niks doen wat je eigenlijk niet zo leuk vind, alleen maar alles doen waar je plezier uit haalt en herinneringen mee maakt. #blessed.

Ik heb de afgelopen week de Opera mogen bezoeken, wat een bizarre ervaring. Het gebouw, de sfeer, de mensen, de show, de ambiance. Ik heb nog nooit zoiets mee gemaakt. Het was een flink lange zit, 3,5 uur (op de meest kutte stoeltjes ever, maar dat daar gelaten) in een strakke gala jurk om daarna in de 20 minuten break een shit load aan foto’s te maken. Ik had nog nooit een ballet show gezien en ben normaal geen fan van klassieke muziek maar dit heeft een enorme indruk achter gelaten en heb genoten van elke seconde, zou het zo weer doen.

Ook heb ik voor het eerst echt Halloween gevierd. In Nederland is het niet zo’n ding als hier in Frankrijk. Verkleed aankomen op je feestje is verplicht en iedereen doet er ook echt moeite voor. Niet overal de standaard kostuums maar echt uitpakken. Daar ga ik toch lekker op. Ik vond mijn eigen kostuum dan ook heel Komisch. Ik was namelijk verkleed als Robin Hood, het zit ‘m in de naam! De voorbereiding naar het feest was een flinke aanloop met een hoop geregel en een hele hoop make-up maar het was het zo waard.

Naast alleen maar avondjes uit heb ik in de tussentijd ook nog een tripje gemaakt. Een tripje naar Lyon! 2 uurtjes met de trein van uit Parijs, enorm goed te doen (lees wel: de trein vertrok om 06:20 dus ik moest om 05:50 op station zijn, voor de mensen die mijn goed kennen en weten hoe ik in de ochtend ben: de vakantie begon minder gezellig voor mijn medereizigers)

De stad zelf vond ik niet enorm bijzonder en ik zou er niet direct een 2de keer heen gaan, maar wat verwacht je als je al 3 maanden in de mooiste stad van Frankrijk verblijft, de rest kan alleen maar tegen vallen. Gelukkig had een geweldig reisgezelschap die zelfs de bajes nog gezellig maken dus genoten hebben we zeker. Ook ons verblijf was niet vervelend, het gezegde ‘liever verwend dan verwaarloost’ was ook goed van kracht, maar goed: het leven is een feestje en je moet zelf de slingers ophangen. Dat hebben we dan ook zeker wel gedaan. Gelukkig hebben we veel gelopen om de wijn (en andere alcoholische versnaperingen) en het eten weer goed te compenseren.

Na al dit reizen werd Parijs dit weekend verblijd met de komst van wat Rotterdammers. Alsof je nog niet moe genoeg was van een vakantie en het uitgaan, nee komen er nog eens 4 stuiterballen jou kant op voor het weekend die je moet gaan vermaken. Gelukkig zijn ze snel tevreden (NOT) dus was het een klaag vrij weekendje (lees: sarcasme). Ondanks hun moeilijke karakters (soort zoekt soort zeggen ze) was het toch wel echt enorm fijn om ze er eventjes bij te hebben en ze ook hier mijn leven te laten zien. Thuis zijn zij een enorm groot deel van mijn leven dus het was erg fijn om hen er hier in Parijs ook even deel van uit te laten maken. Veel gelachen, veel gedronken, geen gedanst, veel gezeikt en lekker gegeten (toch Pumah?) Ouderwets gezellig.

Niet alleen Rotterdam was op bezoek, maar ook Bretagne was kort op de koffie (aan de wijn eigenlijk)! Toch altijd fijn als je familie je eventjes komt bezoeken, al is het voor een uurtje! Even goed bijgekletst, altijd fijn om de verhalen en tips te horen van iemand die zelf de stap heeft genomen om naar een ander land te verhuizen en haar hele hebben en houwe achter te laten.

De aankomende weekenden komen er nog meer snoesbabes op bezoek! Eindelijk weer eens bijkletsen met Lies na elkaar 7 maanden niet gezien te hebben en mijn oudste nichtje een weekend kunnen treiteren, dat is familie liefde! Nu al zin in!

De rest van deze week een beetje vaart maken met school want ook dat gaat door en de deadline week komt steeds sneller inzicht. Net als het einde van mijn Parijs-avontuur. Nog maar 6 weekjes, elke week blijf ik het zeggen maar de tijd vliegt aan je voorbij, dat is ook precies de reden waarom ik alleen maar druk met met leuke dingen, geen tijd voor stomme dingen. De tijd die je hier hebt is veelte kort, dus maak er het beste van, en geloof mij, dat doe ik zeker!

Cheers op nog meer mooie herinneringen en op het doen van alleen maar leuke dingen! Ik gun het iedereen!

Bisous & Ooievaar,

Robin

English:

Can you really consider ‘being busy doing fun things’ as being busy?


Being busy doing fun things has been my life for the past few weeks. All day long just doing things you enjoy, no room for complaining. I have fully booked weeks but you can’t really call it ‘being busy’ because it doesn’t feel like being busy, it feels like an eternal holiday. Things you will remember for a lifetime. I always want to be busy like i am here, doing nothing against your will, not doing anything that you don’t really like, just doing everything that you enjoy and making memories while doing it #blessed.


I had the opportunity to visit the Opera last week, what an insane experience. The building, the atmosphere, the people, the show, the ambiance. I’ve never experienced anything like it. It was quite a long show, 3.5 hours (on the most uncomfortable chairs ever) in a tight evening dress and then take a shit load of photos in the 20 minutes break. I had never seen a ballet show before and am normally not a fan of classical music but this left a huge impression and loved every second of it, would do it again in a heartbeat.


I also really celebrated Halloween for the first time. In the Netherlands it is not such a thing as here in France. Arriving dressed up at your party is mandatory and everyone really makes an effort. Not everywhere the standard costumes. I thought my own costume was very comical. I was dressed as Robin Hood, it’s in the name! The preparation for the party was quite a run with a lot of arrangements and a lot of make-up but it was so worth it.

Besides just nights out, I also made a trip in the meantime. A trip to Lyon! 2 hours by train from Paris, very doable (read: the train left at 06:20 so I had to be at the station at 05:50, for the people who know me well and know how I am in the morning : the holiday started less pleasant for my fellow travelers)


I did not find the city itself very special and I would not immediately go there a second time, but what do you expect if you have been staying in the most beautiful city in France for 3 months.

Fortunately, wi had amazing company who could even make jail super fun, so we certainly enjoyed it. Our stay was not unpleasant either, the saying ‘rather spoiled than neglected’ also applied well, but hey: life is a party and you have to hang the garlands yourself. We have certainly done that. Luckily we walked a lot to compensate for the wine (and other alcoholic refreshments) and the food.


After all this travel, Paris was delighted this weekend with the arrival of some Rotterdammers. As if you weren’t tired enough from a holiday and going out, no, 4 more bouncing balls are coming your way for you to entertain the whole weekend. Fortunately, they are easily satisfied (NOT) so it was a complain-free weekend (read: sarcasm). Despite their difficult characters (don’t know why i am friends with them, i am sooo easy…..) it was really nice to have them around for a while and to show them my life here as well. At home they are a huge (HUGE) part of my life so it was really nice to let them be a part of it here in Paris as well.

Laughed a lot, drank a lot, danced a lot, a lot of whining and good food (huh pumah?)


Not only Rotterdam was visiting, but also Brittany came by for coffee (or wine actually)! Still, it’s always nice if your family comes to visit you, even if it’s for an hour! Just a good chat, always nice to hear the stories and tips from someone who has taken the step to move to another country and leave all her possessions behind.

More sweet souls will be visiting in the coming weekends! Finally catching up with Lies after not seeing each other for 7 months and being able to harass (a little bit, i will be nice) my oldest niece for a weekend, that’s family love! Already looking forward to!


For the rest of this week, catching up with school because that also continues and the deadline week is coming faster and faster. Just like the end of my Paris adventure. Only 6 weeks left, every week I keep saying it but time flies by, that’s exactly the reason why I’m only busy with fun things, no time for stupid things. The time you have here is way too short, so make the most of it, and believe me, I certainly will!


Cheers to more great memories and to doing nothing but fun things!


Bisous,
Robin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *