RVDH

Mexico – Overal tips.

Na 4 weken Mexico heb ik wel wat tips en tricks die misschien wel van pas komen.

Simkaart

Mexico valt natuurlijk niet binnen de EU wat voor vele betekend dat bellen, smsen en data niet lukt. Je kan bij de TelCel een simkaart kopen voor omgerekend zo’n €7,50. Deze doet het een maand en heeft onbeperkt toegang tot sociale media kanalen (3GB Data + onbeperkt Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat) Je kan deze opladen in de OXXO.

Veiligheid

Ik heb mij in Mexico geen moment onveilig gevoeld. Wij waren dan ook bijna altijd met 4 man en wij gingen s’nachts niet alleen over straat. Dit eigenlijk uit voorzorg en niet omdat we ons onveilig voelde. Houdt er natuurlijk altijd rekening mee dat in dit soort landen het risico wel hoger ligt maar er wordt van uit Nederland (naar mijn mening en ervaring) een fout beeld geschetst over de veiligheid in Mexico. Het wordt heel erg negatief vormgegeven terwijl het echt heel goed te doen is. Ga natuurlijk wel verstandig om met situaties en zoek het ook niet op. Lees je van te voren ook in over welke gebieden je bijvoorbeeld echt moet mijden. Wanneer je dit aan locals vraagt kunnen zij je daar ook altijd extra info over geven.

Vluchten boeken

Wij hebben onze gehele road trip op het aller laatste moment geplant. Niks van te voren, soms pas 1 dag van te voren. Dit gaf ons enorm veel rust maar het kan soms wel duurder uitvallen. Binnenlandse vluchten zijn daarin tegen last minute het goedkoopste en wij hebben gemiddeld rond de €30 pp betaald voor de binnenlandse vluchten, sommige met bagage en sommige zonder. Extra bagage kocht je dan op het vliegveld en 23KG kosten ons €40 extra.

Klimaat

Het klimaat in alle plekken waar wij zijn geweest was heel anders. Wij waren in de maand januari. In Mexico City was het rond de 22 graden, overdag lekker maar s’avonds echt fris en was een lange broek en vestje echt nodig. In Sayulita was het 30 graden en had je ook s’avonds bijna geen truitje nodig, overdag had je hier ook echt goede zonnebrand nodig. Als je gaat surfen is een surf shirtje ook geen fijn tegen het verbranden. Want verbranden gaat heel snel, ik ben in Nederland iemand die niet snel verbrand maar hier ben ik echt bij de levende verbrand. In Baja was het wat frisser, rond de 18 graden en had je vanaf 17:00 echt een broek en truitje nodig.

Medicijntjes

Mexicaans eten is heel lekker maar ook heel verraderlijk. Ik ben iemand die goed tegen pittig eten kan en een stevige maag heeft. Toen mijn moeder mij dan ook aanraden om diaree remmers mee te nemen vond ik dat enorm overdreven en had ik dat echt niet nodig. Je raad het al, dit had ik wel nodig en niet 1X. Gelukkig heeft Mexico in elke winkel ‘Pepto bismol’ een raar roze goedje wat helpt tegen een rommelt maagje. Ook de Nederlandse diaree remmers met actieve kool er in is echt een must have in dit land. Er was mij van te voren al vertelt op te passen en ook geen sushi te eten in Mexico en vooral niet aan in het binnenland ver van de kust. Als de rebel die ik ben heb ik dit advies meerdere keren aan mijn laars gelapt. De eerste keer ging het goed en heb ik heerlijk gegeten, de tweede keer heb ik 2 dagen kunnen genieten van die sushi…. Dit was dus niet echt een succes. Hoewel het een zaakje aan de kust was en het er ook echt heel vers uitzag is dit niet goed gevallen en heb ik een dag plat gelegen. Neem dus voor de zekerheid wat mee.

Ook deet is echt een must have. Er zijn zooo veel muggen in Mexico. Wij gingen allemaal de deur niet uit zonder ons in te smeren met deet. Vooral je voeten en enkels werden helemaal lek gestoken s’avonds.

Geld

Gelukkig had ik een CreditCard maar heel vaak werkte de Nederlandse betaal pas nergens, maar ook niet bij de pin automaten. In Mexico kan je bij heel veel plekken alleen maar gepast betalen. Zorg daarom dat je altijd cash op zak hebt en pin grotere bedragen ivm de wisselkoers kosten. Verdeel dit geld over verschillende tassen (handtas, koffer, in de kluis op je hotel kamer etc) zodat je niet altijd met een dik pak geld rond loopt. Het hebben van een CreditCard is bijna ook wel een must in dit land. Mijn Rabo betaalpas (wereldpas) heeft het helaas helemaal nergens gedaan en ik was genoodzaakt om de hele vakantie met mijn CreditCard te betalen. Bij mijn reisgenootjes werken hun bankpas bij de ene bank wel en bij de andere weer niet, als er een bank is waarbij je bankpas het doet pin dan ook direct genoeg zodat je niet in de problemen komt later.

English

After 4 weeks in Mexico, I have some tips and tricks that might come in handy.

SIM card


Mexico is of course not in the EU, which for many means that calling, texting and data will not work. You can buy a sim card at TelCel for about €7.50. This will work for a month and has unlimited data. This will work for a month and has unlimited access to social media channels (3GB of data + unlimited Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat). You can recharge it in the OXXO.

Safety

I never felt unsafe in Mexico. We were almost always with 4 people and we didn’t go alone on the streets at night. This was actually out of precaution and not because we felt unsafe. Of course you should always keep in mind that in these kind of countries the risk is higher but from the Netherlands (in my opinion and experience) a wrong image is being painted about the safety in Mexico. It is presented in a very negative way while it is really quite doable. Of course, handle situations sensibly and do not seek them out. Read up on which areas you really have to avoid. If you ask locals, they can always give you extra information.

Booking flights

We planned our whole road trip at the very last moment. Nothing in advance, sometimes only 1 day in advance. This gave us a lot of peace of mind but it can sometimes be more expensive. Domestic flights are the cheapest at the last minute and we paid around €30 pp for the domestic flights, some with luggage and some without. Extra luggage you bought at the airport and 23KG cost us €40 extra.

Climate

The climate in all the places we visited was very different. We were in the month of January. In Mexico City it was around 22 degrees Celsius, nice during the day but really cold at night and a long trouser and cardigan were really necessary. In Sayulita, it was 30 degrees and you hardly needed a jumper in the evening, but during the day you really needed good sunburn. If you are going to surf, a surf shirt is also not a good idea against sunburn. In the Netherlands, I’m someone who doesn’t burn easily, but here I really got burnt by the living day. In Baja it was a bit cooler, around 18 degrees and from 17:00 you really needed a pair of trousers and a jumper.

Medicines

Mexican food is very tasty but also very treacherous. I am someone who can handle spicy food and has a strong stomach. So when my mother advised me to take diarrhoea inhibitors with me, I thought that was a huge exaggeration and I really didn’t need them. You guessed it, I did need it and not just once. Fortunately, Mexico has ‘Pepto bismol’ in every shop, a strange pink substance that helps against a rumbling stomach. Also the Dutch diarrhoea inhibitors with active carbon in it are a must have in this country. I was told in advance to be careful and not to eat sushi in Mexico and especially not in the interior far from the coast. Being the rebel that I am, I ignored this advice several times. The first time it went well and I ate deliciously, the second time I enjoyed that sushi for two days…. So this was not really a success. Although it was a seaside restaurant and it looked really fresh, it did not go down well and I was down for a day. So take some with you just to be sure.

Deet is also a must have. There are sooo many mosquitos in Mexico. We all didn’t leave the house without putting on deet. Especially your feet and ankles were bitten completely in the evening.

Money

Luckily I had a credit card but very often the Dutch card didn’t work anywhere, nor did the ATMs. In Mexico there are a lot of places where you can only pay with your credit card. Make sure you always have cash in your pocket and pay larger amounts because of the exchange rate costs. Spread this money over different bags (handbag, suitcase, in the safe of your hotel room etc) so that you do not always walk around with a lot of money. Having a credit card is almost a must in this country. Unfortunately, my Rabo card (world card) didn’t work at all and I was forced to pay the whole holiday with my Credit Card. My travel companions’ bank cards worked at one bank and didn’t work at another, so if there’s a bank where your card works, make sure you get enough money immediately so you don’t get into trouble later.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *