RVDH

Need 2 know

Na 4/5 maanden wonen in Parijs heb je aardig wat kennis opgebouwd over de stad. in deze blog vind je wat handige tips en tricks voor jou verblijft in de Franse hoofdstad.

Openbaar vervoer


In elk metro station kan je een enkel kaartje kopen (€1,90) Hier kan je, zolang je ondergronds blijft en niet uit checkt mee naar de andere kant van Parijs maar zodra je bovengronds komt of uit checkt dan is deze niet meer bruikbaar.

Tip: Gooi je ticket niet meteen weg want ze staan vaak bij de uitgang te controleren en als jij je ticket al hebt weggegooid krijg je nog steeds een boete.

Tip: Houdt je gebruikte kaartje en je nieuwe kaartjes uit elkaar, er komt niks op te staan dat deze gebruikt is ja of nee en anders wordt het gokken.

Zodra je een langere tijd in Parijs verblijft kan je een Navaro Pass aanschaffen. Dit kan voor een week/maand etc.

Getting around


Als je Parijs het beste ervaren doe dan alles lopend. Ik weet het, het is een enorm grote stad en je loopt al gauw een half uur maar op deze manier zie je de mooiste plekken van de stad en kom je langs plekjes of gebouwen die je normal nooit zou zien! Zodra wij 30 minuten moesten lopen vonden wij dat enorm weinig, je went er aan! Neem wel goede schoenen mee en een powerbank voor je telefoon, want met maps gaat het snel

De Uber in Parijs is niet goedkoop maar wel heel handig. Parijs blijft een gevaarlijke stad en ik vond het dan ook niet prettig om s’nachts alleen of samen ver te lopen of de bus te pakken (heel veel vrienden pakte s’nachts wel de bus en heb er nooit iets naars over gehoord maar mij trok het niet, persoonlijke voorkeuren) dus wij pakte vaak de Uber. Ik had geluk dat ik een vriendin had die in het zelfde gebouw woonde waardoor we de kosten splitten.

Kosten


Parijs is een dure stad en je betaald dan ook gemiddeld meer voor alles. Boodschappen, drankjes, restaurants etc. Houdt hier rekening mee als je op een budget naar Parijs gaat. Kijk dan van te voren goed waar je wil eten want zo maar ergens aanschuiven kan in sommige wijken veel geld kosten. Vooral de wijken rondom de hotspots zijn veel duurder dan in de wijkjes wat meer achter af.

Bijna alle musea en hot spots zijn voor studenten en mensen onder de 25 jaar gratis. Kijk hier zeker van te voren naar en bestel de juiste tickets. Dit kan je echt een hele hoop geld schelen. Elke eerste zondag van de maand zijn alle musea gratis voor iedereen, het is dan ook wel gelijk een stuk drukker maar het kan je een hoop geld schelen.

Voor sommige feesten moet je online kaartjes bestellen. Dit moet vaak met een credit card, let hier op als je iets wil bestellen dat dit soms nodig is.

Uitgaan


Uitgaan in Parijs is een vak apart, je staat altijd in de rij en als je de verkeerde kleding aan hebt kom je niet binnen. Zorg dat je altijd iets aan jezelf hebt gedaan, met een pet op en een joggings broek aan kan je het sowieso vergeten bij de grotere clubs zoals Duplex, Pachamama en L’arc.

Ga op tijd naar de club zodat je niet uren in de rij staat, en met op tijd bedoel ik rond 11 uur/half 12, ja echt zo vroeg.

Entree betalen is niet overal de normaalste zaak van de wereld, vaak krijg je er wel een drankje bij.

Als je met eengrote groep gasten uit wil kijk dan of je je bij de entree kan aansluiten bij een meiden groep, een grote groep gasten heb ik meerdere keren geweigerd zien worden. Wij hadden een gemengd groepje en onze jongens kwamen samen met ons altijd binnen.

Studeren in Parijs

Wil je gaan studeren in Parijs en heb je vragen of hulp nodig of wil je juist wat extra dingen weten dan kan je mij altijd een berichtje sturen via de mail of op instagram. Ik help mensen echt heel graag en kan je allemaal leuke foto’s/video’s en verhalen laten zien en horen om je te helpen met je keuze!

After living in Paris for 4/5 months, you will have built up quite a bit of knowledge about the city. In this blog, you will find some useful tips and tricks for your stay in the French capital.

Public transport


In every metro station you can buy a single ticket (€1,90). With this ticket you can, as long as you stay underground and don’t check out, go to the other side of Paris, but as soon as you come above ground or check out, the ticket is no longer valid.

Tip: Do not throw away your ticket right away because they often check at the exit and if you have already thrown away your ticket you will still get a fine.

Tip: Keep your used ticket and your new tickets apart, there will be no indication that it has been used or not and otherwise you are just guessing.

If you are staying in Paris for a longer period of time you can buy a Navaro Pass. This can be for a week/month etc.

Getting around


If you want to experience Paris the best, do everything on foot. I know, it’s a huge city and you’ll be walking for half an hour but this way you’ll see the most beautiful spots of the city and you’ll pass places or buildings you normally would never see! As soon as we had to walk for 30 minutes, we thought it was very little, you get used to it! Do take good shoes and a powerbank for your phone, because with maps it goes fast.

The uber in Paris is not cheap but very convenient. Paris remains a dangerous city and I didn’t like to walk far at night alone or together or take the bus (many friends took the bus at night and I never heard anything bad about it but I didn’t like it, personal preferences) so we often took the Uber. I was lucky that I had a friend who lived in the same building so we split the costs.

Costs


Paris is an expensive city and on average you pay more for everything. Groceries, drinks, restaurants etc. Take this into account if you are going to Paris on a budget. Look well in advance where you want to eat because just sitting down for a meal can cost a lot in some districts. Especially the neighbourhoods around the hotspots are much more expensive than in the more distant ones.

Almost all museums and hotspots are free for students and people under the age of 25. Be sure to check this out in advance and order the right tickets. This can really save you a lot of money. Every first Sunday of the month all museums are free for everyone, it is then also immediately a lot busier but it can save you a lot of money.

For some parties you have to order tickets online. This often requires a credit card, pay attention if you want to order something.

Going out


Going out in Paris is a trade, you always stand in line and if you are wearing the wrong clothes you will not get in. Make sure you always have something on you, wearing a cap and jogging trousers is a no-no at the bigger clubs like Duplex, Pachamama and L’arc.

Get to the club on time so that you don’t have to queue for hours, and by on time I mean around 11am/half past midnight, yes really that early.

Paying the entrance fee is not the most normal thing in the world everywhere, often you will get a drink with it.

If you want to go out with a large group of guests, see if you can join a girl group at the entrance, I have seen a large group of guests refused several times. We had a mixed group and our boys always came in with us.

Studying in Paris

If you want to study in Paris and you have questions or need help or just want to know some extra things, you can always send me a message through the mail or on instagram. I really like to help people and can show you all kinds of nice pictures/videos and stories to help you with your choice.